หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Dr.John SF Smith บรรยายในวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการพรีเซนต์งานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนด้วยความเข้าใจ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
08. 2017