รัฐศาสตรมหาบัณฑิต – ดุษฎีบัณฑิต จัดประชุมผู้บริหารหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต – ดุษฎีบัณฑิต จัดประชุมผู้บริหารหลักสูตร
วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ได้เรียนเชิญผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวาระผู้บริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต เเละดุษฎีบัณฑิต โดย ผศ.ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
08. 2017