อาจารย์ประจำสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ออกนิเทศนักศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา

08. 2017