ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมผู้บริหาร

                                                                           


21 เมษายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนตามแผนที่วางไว้อันเป็นการยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ โดยเน้นให้ข่าวประชาสัมพันธ์ มีความสด ใหม่ และเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  
08. 2017