วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 00:00

แบบฟอร์ม การจัดทำคู่มือกรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

1.ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารคณบดี

     • ปกหน้า
     • สารอธิการบดี
     • สารคณบดี


2.คำนำ, สารบัญ

     • คำนำ
     • สารบัญ


3.ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน

     • ประวัติหน่วยงาน


4.ส่วนที่ 2 โครงสร้าง

     • โครงสร้าง


5.ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ

     • นิยามหรือคำจำกัดความ


6.ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

     • กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562
7.ภาคผนวก, ปกหลัง

     • ภาคผนวก
     • ปกหลัง


      Download : กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)
08. 2017