ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง ภาคปกติ

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1.  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามสาขาวิชา

2.  กำหนดการสอบวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 – 15.00 น.

   
   - ให้นักศึกษามาลงทะเบียน  ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ลานกิจกรรมชั้น 1) โดยแสดงบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียน

     - นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครให้นำมาในวันสอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560

3.  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลา 16.00 น.  หากมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ปฏิบัติดังนี้

      3.1 ให้นักศึกษาดำเนินกรอกข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต http://www.reg.ssru.ac.th เลือก  กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

         ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560  แล้วปริ้นเอกสารมาในวันรายงานตัว โดยเซ็นชื่อให้เรียบร้อยนำมาวันรายงานตัว คือ

         - ใบระเบียนประวัตินักศึกษา

         - ใบมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา

         - กรอกแบบฟอร์มใบธนาคาร (เพื่อทำบัตรนักศึกษา)

       3.2 กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 (ตั้งแต่ 9.00 -15.30 น.)     ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

         ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สิ่งที่ต้องเตรียมวันรายงานตัว

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  3 ฉบับ

    2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  จำนวน  3 ฉบับ

    3. วุฒิการศึกษาที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อย  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาในวันรายงานตัว) หรือใบรับรองการศึกษา

    4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ   1.เอกสารทุกฉบับสำเนาถูกต้อง

                2.นักศึกษาที่ไม่สามารถมาสอบในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

                3.สามารถติดต่อผู้ประสานงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ที่   โทรศัพท์: 02 – 1601182
08. 2017