ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง ภาคปกติ

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ

  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1.  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามสาขาวิชา

2.  หากมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ปฏิบัติดังนี้

     2.1 ให้นักศึกษาดำเนินกรอกข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต http://www.reg.ssru.ac.th เลือก  กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

         ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560  แล้วปริ้นเอกสารมาในวันรายงานตัว โดยเซ็นชื่อให้เรียบร้อยนำมาวันรายงานตัว คือ

         - ใบระเบียนประวัตินักศึกษา

         - ใบมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา

         - กรอกแบบฟอร์มใบธนาคาร (เพื่อทำบัตรนักศึกษา)

       2.2 กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 (ตั้งแต่ 09.00 -15.30 น.)     ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

         ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรายงานตัว

    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  3 ฉบับ  

    3.2 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  3 ฉบับ 

    3.3 สำเนาวุฒิการศึกษาที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อย  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาในวันรายงานตัว) หรือใบรับรองการศึกษา 

    3.4 ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

    3.5 เอกสารที่ปริ้นจากเว็บไซต์ http://www.reg.ssru.ac.th ตามข้อ 2.1

หมายเหตุ   1.เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเขียนสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น

                2.นักศึกษาที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

                3.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์: 02 – 1601182 หรือ one stop service วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1
08. 2017