ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่
3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
08. 2017