โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

                              ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช         เกิดวิชัย           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     ผังนิรันดร์          คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3. อาจารย์หทัยพันธน์                    สุนทรพิพิธ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์        แสงอ่อน           รองคณบดีฝ่ายบริหารรักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

5. 
อาจารย์ชลภัสสรณ์                    สิทธิวรงค์ชัย      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       

6. อาจารย์ภัทรวิทย์                       อยู่วัฒนะ          รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

7. นางสาวน้ำทิพย์                        กลีบบัวบาน       หัวหน้าสำนักงาน
 
          คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 

1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              ประธานกรรมการ
 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช          รุ่งศรีสวัสดิ์     กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

3.ดร.วิฑูรย์                                     สิมะโชคดี      กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
                      

4.ดร.นาที                                       รัชกิจประการ  กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    
                     

5.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ              บุตรดี            กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ       
                  

6.นายสมนึก                                    งามนิธิพร       กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ          
              

7.อาจารย์หทัยพันธน์                         สุนทรพิพิธ     กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

8.อาจารย์พิมพ์พลอย                        ธีรสถิตย์ธรรม   กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

9.คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ                  กรรมการและเลขานุการ 

10.รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                       ผู้ช่วยเลขานุการ  

11.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                      ผู้ช่วยเลขานุการ   

12.หัวหน้าสำนักงาน                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

 
08. 2017