วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 00:00

สาขาวิชาและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

ภาคปกติ


      

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)
 

 

       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)

 

       

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science Program)

 

ภาคพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Bachelor of Business Administration Program B.B.A.)

 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 (ร.บ.) (Bachelor of Political Science Program)

 

 

ระดับปริญญาโท (Master's Degree)

          

 

 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (Master of Political Science M.P.S.)

 

 

ระดับปริญญาเอก (Doctor's Degree)

         

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation Ph.D.)

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Political Science Ph.D.)

 

Read 6209 times Last modified on วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 08:05
08. 2017