วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 00:00

สาขาวิชาและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

ภาคปกติ


      

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)
 

 

       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science Program)

 

       

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science Program)

 

ภาคพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Bachelor of Business Administration Program B.B.A.)

 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 (ร.บ.) (Bachelor of Political Science Program)

 

 

ระดับปริญญาโท (Master's Degree)

         

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) (Master of Public Administration Program M.P.A.) 

  (โครงสร้างหลักสูตร M.P.A.)

 

         

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (Master of Science Program M.Sc.)

 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (Master of Political Science M.P.S.)

 

 

ระดับปริญญาเอก (Doctor's Degree)

         

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation Ph.D.)

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Political Science Ph.D.)

 

Read 4966 times Last modified on วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560 09:07
05. 2017