วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2558 00:00

Facebook วิทยาลัยและสาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด  

สาขาวิชารัฐศาสตร์  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก  


ระดับปริญญาโท


- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)


- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ


 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาเอก (Doctor's Degree)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation Ph.D.)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program in Political Science Ph.D.) 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 

Read 2083 times Last modified on วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560 08:05
08. 2017