Open Data Integrity and Transparence Assessment 2012

1. ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน (O1)

- ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

- อำนาจหน้าที่ (O3)

     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

     - ข้อมูลการติดต่อ (O5)

     - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

2. การประชาสัมพันธ์

     - ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     - Q&A (O8)

     - Social Network (O9)

4. การดำเนินงาน

     - แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)

     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5. การปฏิบัติงาน

      -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6. การให้บริการ

     -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)

     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

     -   e-Service (O17)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     -   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

     -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)

     -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)

     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)

     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

     -   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

     -   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

     -   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

     -   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ

     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29)

     -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)

     -   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     -   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)

     -   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    -   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34)

     -   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     -   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

     -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

     -   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38)

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)

    -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)

     -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)

     -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  Integrity and Transparency Assessment: ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาita.ssru.ac.th