บุคลากรหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการพีชญาณัท ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์นางสาวภานุชนาถ  เพิ่มพูล
จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ คณบดี)


นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่


นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวลักขณา  โตม่วง
นักวิชาการศึกษา


เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)


นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา 
(ดูแลโครงการ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน)

นายณัฐวุฒิ  ท่อนคำ
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ ปริญญาเอก หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ)นางสาวสุจินตนา  บุญทวี
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการการกีฬา )


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการนายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา


กัษมารา  ศรสวรรค์
นักวิชาการศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์)

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายยานพาหนะ
แม่บ้าน อาคาร 37นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ


นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร37


นางปราณี ละเอียดอ่อน
แม่บ้าน อาคาร37


แม่บ้าน อาคาร28
นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28นางทองสุข  รุณน้อย
แม่บ้าน อาคาร28