แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลหัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
website: www.elcim.ssru.ac.th/pimploi_ti/
Emailpimploi.ti@ssru.ac.thอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์


website: 
Email