เอกสารดาวน์โหลด


รายการเอกสาร
ดาวน์โหลด
1.แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ.doc
2.แบบรานงานผลการดำเนินโครงการ2. แบบรานงานผลการดำเนินโครงการ.doc
3.แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับคณะ)3. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับคณะ).xls
4.แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับหลักสูตร)4. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับหลักสูตร).xls
5.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)แยกฝ่าย5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)แยกฝ่าย.xls
6.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร).xls
7.ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบ 25617. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบ 2561.xls
8.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
9.ระบบ + ปฏิทินประกันฯ9. ระบบ + ปฏิทินประกันฯ.xlsx
10.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-พ.ศ.-255810.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-พ.ศ.-2558.pdf
11.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-พ.ศ.-255711. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-พ.ศ.-2557.pdf
12.ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา12. ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา.docx
13.องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 113. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1.pdf
14. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  องค์ประกอบที่ 2 -614. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 -6.pdf
15.แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ-Template-ปีงบประมาณ-256215.แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ-Template-ปีงบประมาณ-2562.docx
16.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-ปีงบประมาณ-256216.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-ปีงบประมาณ-2562.doc