ฝ่ายบริการการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป

งานหลักสูตรและการสอน

งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล

งาน รับ-เข้า นักศึกษา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา