สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ตหัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พาโชค  เลิศอัศวภัทร
website: 
Emailอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ชมพู  สายเสมา
website: www.elcim.ssru.ac.th/chumpon_ro/
Emailchumpon.ro@ssru.ac.th


อาจารย์บุญญาดา พาหาสิงห์
website: www.elcim.ssru.ac.th/boonyada.pa
Emailboonyada.pa@ssru.ac.th
อาจารย์ชยุตม์กัน พงศ์จิรกร
website: 
Email

อาจารย์ตำหนัก มะโหฐาน
website: 
Email


อาจารย์อทิตยา บัวศรี
website: 
Email