แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกมหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์เบญญา หวังมหาพร
website: www.elcim.ssru.ac.th/benya_wh
Emailbenya.wh@ssru.ac.thอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ฑิฎิวุฒิ ศรีมานพ
website: www.elcim.ssru.ac.th/thitiwut_sr/
Emailthitiwut.sr@ssru.ac.th


อาจารย์นธายุ วันทยะกุล
website: www.elcim.ssru.ac.th/nathayu_wa/
Emailnathayu.wa@ssru.ac.th