ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


ศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

คณบดี
Tel : +662-160-1456
Email : cholpassorn.si@ssru.ac.th


รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

Tel : +662-160-1456
Email: chumpon.ro@ssru.ac.th
ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่าย

Tel์ : +662-160-1182

Email : hathaipun.so@ssru.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Tel : +662-160-1183
Email : supattra.pr@ssru.ac.th

ดร.อนุชิต กุลวานิช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

Tel : +662-160-1452
Email : anuchit.ku@ssru.ac.th
ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

Tel : +662-160-1452
Email : sakul.ja@ssru.ac.th