ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดี


รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

รองคณบดีฝ่ายบริหารผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ