ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดี


รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ดร.อนุชิต กุลวานิช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา