ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดี 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 
                        

ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ