ผู้บริหารรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณบดี 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 
                        


ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


อาจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ