เครือข่ายต่างประเทศ


เครือข่ายต่างประเทศ

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดนักศึกษาแลกเปลี่ยน ใน "โครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ Chihlee University of technology ประเทศไต้หวัน "

2.คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางการศึกษากับฺBeijing ZhongCai Shangxue Research Institute