สาขาการนวัตกรรมจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการหัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม
website: https://elcim.ssru.ac.th/chumpon_ro/
Emailchumpon.ro@ssru.ac.th


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์
website: www.elcim.ssru.ac.th/srivan_se
Emailsirivan.se@ssru.ac.th

ดร.พนิดา นิลอรุณ


ดร.ปัญญดา จันทกิจ
website:https://elcim.ssru.ac.th/panyada_ch/
Email
: