ประวัติความเป็นมา


          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0 2160 1182-88,โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซด์ www.cim.ssru.ac.th 

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการสำหรับ นักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่ การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

          โครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อำพลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น ได้สำเร็จการศึกษาและ ได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลายแห่ง และยังได้ทำความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วย งานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท๊อปเจริญ จำกัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่มีตำแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ

          ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of Innovation and Management)”

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมาย หลักคือการมีความเป็นอิสระ และความคล่องตัวสูงแต่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจ หลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

          การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อ การสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักที่ว่า “การศึกษา ที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้ เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีในวันข้างหน้า”


          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน (http://cls.ssru.ac.th)


          ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ปริญญาโท 4 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก่

  

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
2. สาขาการจัดการการกีฬา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
1. สาขานวัตกรรมการจัดการ
2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
4.  สาขาการจัดการการกีฬา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
5. สาขาวิชาการจัดการการค้า
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (สองภาษา)
    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกม
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด