สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศหัวหน้าสาขาวิชา


อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา
website: www.elcim.ssru.ac.th/kanyanant_an/
Emailratirath.na@ssru.ac.thอาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์พีรันธร  แสนสุข
website: www.elcim.ssru.ac.th/peeranthon_sa/
Emailpeeranthon.sa@ssru.ac.th


อาจารย์พรรณนลิน สัชฌุกร
website: www.elcim.ssru.ac.th/pannalin_su/
Emailpannalin.su@ssru.ac.th

อาจารย์มนทิพา วิลาศทิพย์
 website: 
Email

อาจารย์อรพรรณ เดชา
website: 
Email
อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ รัตน์พริษฐ์
website: 
Email