สาชาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาดหัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส
website:www.elcim.ssru.ac.th/sathapath_ki
Email: sathapath.ki@ssru.ac.th อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พีรศักดิ์  ฉัตรศรี
website: 
Email


อาจารย์คัทลียา จันดา

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
website: 
Email

อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ ชัยสถาผล
website: 
Email