อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ปริญญาตรี

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ
สาขาวิชา การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการตลาด
สาขาวิชา การค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ
สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง