แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ


หัวหน้าสาขาวิชา


ดร.ศิริญญา ศิริญานันท์
website: 
Email


อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง
website: 
Email
อาจารย์ชลธินี อยู่คง
website: 
Email

อาจารย์ นภัสสร เกิดพิทักษ์
website: 
Email