สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ



หัวหน้าสาขาวิชา











อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย
website: 
Email



อาจารย์ประจำหลักสูตร







อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ
website: 
Email


อาจารย์ ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
website: 
Email





ดร.อาชวิทธิ์      เจิงกลิ่นจันทน์