งาน การประกวดบทความวิชาการ บทความวิจัย ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


งาน การประกวดบทความวิชาการ บทความวิจัย  ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การจัดการ

บทความวิชาการดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี้