ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์


#สำหรับผู้ที่สนใจความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวดระนอง  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับนักเรียน  นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่  20 พฤษภาคม 2564
➡️7347 การจัดการโลจิสติกส์


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ผอ.ศูนย์ฯระนองเป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่6/2564
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
การประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
การอบรมการป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และแว่นกันแดด
ผอ.ศูนย์ฯระนองร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
ศูนย์ฯระนองร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อม ออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
ต้นไม้ และกลางแจ้ง