ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 2565
1.ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้างหน่วยงาน (O1)


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)


อำนวจหน้าที่ (O3)


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)


ข้อมูลการติดต่อ (O5)


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)


ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)


Q&A (O8)


Social Network (O9)

2.แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

3.การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

4.การให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (014)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)e-Service (O17) **

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

6.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)


สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน (O23)


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

7.การบริหาร


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
- แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569)
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565–พ.ศ.2569)


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)**


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(O28)

8.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **


ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

9.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) (O33)

10.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

11.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

12.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **

13.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 11 เดือน (O40)


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

14.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **

หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา