ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 2566


1.ข้อมูลพื้นฐาน
2.แผนการดำเนินงาน
3.การปฏิบัติงาน
4.การให้บริการ
5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
6.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
7.การบริหาร
8.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
9.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
11.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
12.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
13.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

14.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **