ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 2567


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


(O1)

โครงสร้างหน่วยงาน

(O2)

ข้อมูลผู้บริหาร

(O3)

อำนาจหน้าที่

(O4)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

(O5)

ข้อมูลการติดต่อ

(O6)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(O7)

ข่าวประชาสัมพันธ์

(O8)

Q&A

(O9)

Social Network

(O10)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล***

(O11)

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

(O12)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

(O13)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

(O14)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(O15)

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

(O16)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(O17)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(O18)

E–Service

(O19)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(O20)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(O21)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(O22)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

(O23)

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

(O24)

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

(O25)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล***

(O26)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

(O27)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O28)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O29)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O30)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O31)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่***

(O32)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

(O33)

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

(O34)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(O35)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O36)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(O37)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

(O38)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(O39)

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ***

(O40)

การขับเคลื่อนจริยธรรม

(O41)

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(O42)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(O43)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน