รายชื่อบุคลากร


บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ 02-160-1456


บุคลากรฝ่ายบริหาร


นางสุภาพ พฤฒิสาริกร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

โทรศัพท์ 02-160-1183


นายจารึก รูปบุญ

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ 02-160-1452


นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 02-160-1452

พีชญนัส ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-160-1183


นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขาคณบดี)

โทรศัพท์ 02-160-1456บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1183นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1183


นางสาวรุจิรา เนียนหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1557


นายลิขิต เกิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1557 


นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1183นายนิกร นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1558นายรามิล  จิรัฏฐ์พิชชามญช์ุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1557 

นางสาวกุลดา  ชีรนรวนิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1183

นางสาวภานุชนาถ  เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1558


นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1183

บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพนางสาววาสนา อ้นป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-160-1452


นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-160-1183
บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 02-160-1183

นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1183

บุคลากรฝ่ายกิจนักศึกษา


นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1452
บุคลากรฝ่ายยานพาหนะ

นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
โทรศัพท์ 02-160-1452


แม่บ้าน

นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร37

นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28

นางทองสุข 
แม่บ้าน อาคาร28