รายชื่อบุคลากร


บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ 02-160-1456


บุคลากรฝ่ายบริหาร


นางสุภาพ พฤฒิสาริกร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

โทรศัพท์ 02-160-1182 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญญาดา พาหาสิงห์

เลขานุการ

โทรศัพท์ 02-160-1456


นายจารึก รูปบุญ

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ 02-160-1452


นางสาวกนกศรี อู่ไทย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02-160-1182 

พีชญนัส ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-160-1182 

นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 02-160-1558 

นายอนุสรณ์  ต่วนเครือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 02-160-1558 


บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1182 


นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1182 


นางสาววรีญา คลังแสง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182 

นางสาวเย็นจิต คงปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-160-1558 นางสาวรุจิรา เนียนหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1557

นายลิขิต เกิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1557 


นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1182

นายนิกร นันทวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-160-1558


บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


นางสาววาสนา อ้นป้อม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 02-160-1452

นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-160-1182


นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 02-160-1452
บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 02-160-1182


นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182


บุคลากรฝ่ายกิจนักศึกษา
นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1452นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1452บุคลากรฝ่ายยานพาหนะ


นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
โทรศัพท์ 02-160-1452


แม่บ้าน

นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร37


นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28

นางทองสุข 
แม่บ้าน อาคาร28