รายชื่อบุคลากร


บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ 02-160-1456


บุคลากรฝ่ายบริหารนางสุภาพ พฤฒิสาริกร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

โทรศัพท์ 02-160-1182 ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญญาดา พาหาสิงห์

เลขานุการ

โทรศัพท์ 02-160-1456นายจารึก รูปบุญ

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ 02-160-1456
นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์ 02-160-1182 นางสาวกนกศรี อู่ไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 02-160-1182 

พีชญนัส ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-160-1182 นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 02-160-1452 
นายพีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 02-160-1182 
นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
โทรศัพท์ 02-160-1452

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1182 
นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1182 
นางสาววรีญา คลังแสง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182 นางสาวเย็นจิต คงปาน
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-160-1182 นางสาวรุจิรา เนียนหอม
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1557
นายลิขิต เกิดมงคล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182 นายสุภกร ตันวรวุฒิชัย
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182นางพรรณนลิน สัชฌุกร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1182

บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพนางสาววาสนา อ้นป้อม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 02-160-1452นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-160-1182นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 02-160-1182
บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 02-160-1182
นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 02-160-1182


บุคลากรฝ่ายกิจนักศึกษา

นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1452
นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-160-1452แม่บ้าน


นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร37


นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28
นางทองสุข 
แม่บ้าน อาคาร28