งานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


1.งานแผนงานและงบประมาณ

+ แผนงานและงบประมาณ

                  

2.งานประกันคุณภาพ

+ ประกันคุณภาพ

                   

3.งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

+ ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)                

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

+ การจัดการความรู้ (KM)

+ เอกลักษณ์