งานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


1.ฝ่ายแผนและงบประมาณ

1.1.งานแผนงานและงบประมาณ

          - แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

          - แผนงานและงบประมาณ

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

          - Agenda

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

           1.2.งานประกันคุณภาพ

           - ประกันคุณภาพ

                   - ประจำปีการศึกษา 2558

                   - ประจำปีการศึกษา 2559

                   - ประจำปีการศึกษา 2560

           - EdPex

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

1.3.งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

          - ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

          - แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

                   - การจัดการความรู้ (KM)

                   - ประจำปีงบประมาณ 2559

                   - ประจำปีงบประมาณ 2560

                   - ประจำปีงบประมาณ 2561

         - เอกลักษณ์

                   - ประจำปีการศึกษา 2558

                   - ประจำปีการศึกษา 2559

                   - ประจำปีการศึกษา 2560