แผนงานและงบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2565

+  แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

+ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564)ประจำปีงบประมาณ 2564

          + แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564

          + แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          + เอกสารงานแผนด้านงบประมาณ

                  -  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564

                    -   แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2564

                   - แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564


ประจำปีงบประมาณ 2563

+ เอกสารงานแผนด้านงบประมาณ

- แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ-Template-ปีงบประมาณ-2563-update

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563

- แผนกลยุทธ์ทางเงินระยะ 5 ปี (2560-2564)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการปีงบ


ประจำปีงบประมาณ 2562

+ เอกสารงานแผนด้านงบประมาณ

- แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ Template ปีงบประมาณ 2562

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

- แผนกลยุทธ์ทางเงินระยะ 5 ปี (2560-2564)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการปีงบ


ประจำปีงบประมาณ 2561

+ เอกสารงานแผนด้านงบประมาณ

- แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561 

- แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธ์ทางการเงิน