ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)


ประจำปีงบประมาณ 2560

+ งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปี 2560

- เล่มรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560

+ แบบจัดเก็บข้อมูลตามยุทธศาสตร์

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 1-2560

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 2-2560

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 3-2560

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 4-2560


ประจำปีงบประมาณ 2561

+ งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปี 2561

- เล่มรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แบบจัดเก็บข้อมูลตามยุทธศาสตร์

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 1-2561 11-10-60

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 2-2561 11-10-60

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 3-2561 11-10-60

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 4-2561 11-10-60


ประจำปีงบประมาณ 2562

+ งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24-10-62

- เล่มรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562

+ แบบจัดเก็บข้อมูลตามยุทธศาสตร์

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 1-2562 10-10-61

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 2-2562 10-10-61

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 3-2562 10-10-61

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 4-2562 10-10-61

- เอกสารประกอบคำรับรอง 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

+ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 1 ฝ่ายวิชาการ

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 2 ฝ่ายวิจัย

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 3 ฝ่ายบริหาร

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 5 ฝ่ายวิจัย

- FM-04, FM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน U-Ranking 2562 ยุทธศาสตร์ 6 ฝ่ายบริหาร

- แบบเก็บข้อมูล 4.1.1 FM-01 - FM-03

+ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 1 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 2 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 3 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 4 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 5 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 6 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 7 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 8 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 9 เดือน


ประจำปีงบประมาณ 2563

+ งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปี 2563

+ แบบจัดเก็บข้อมูลตามยุทธศาสตร์

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 1-2563 7-11-62

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 2-2563 7-11-62

- แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 3-2563 7-11-62

แบบเก็บยุทธศาสตร์ที่ 4-2563 7-11-62


ประจำปีงบประมาณ 2564

+ งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือคำอธิบายตัวชี้วัด

+ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 3 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 5 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 6 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 7 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 9 เดือน

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รอบ 10 เดือน