เอกลักษณ์


ประจำปีการศึกษา 2559

- เเผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

+ โครงการ

- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

- โครงการสงกานต์

+ รายงานความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559


ประจำปีการศึกษา 2560

- เเผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

+ โครงการ

- โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

- โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย

+ รายงานความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประจำปีการศึกษา 2561

- แผนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2561

+ รายงานความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ รอบ 6 เดือน


ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2561เล่มแผนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2562.pdf

+ โครงการ

- โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับเยาวชนในแหล่งเรียนรู้

- โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันศุกร์)

+ รายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561


ประจำปีการศึกษา 2563

- เล่มแผนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2562

+ โครงการ

- โครงการพัฒนาทุนมนุษย์แหล่งเรียนรู้ 2563

- โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

+ รายงานความก้าวหน้า

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562