การจัดการความรู้ (KM)


ประจำปีงบประมาณ 2560

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนที่ 1 แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

- แผนที่ 2 พัฒนารูปแบบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

- แผนที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ


ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แผนการจัดการความรู้

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย รอบ 12 เดือน

+ สรุปองค์ความรู้

- สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

- สรุปองค์ความรู้เรื่อง ศตวรรษที่ 21


ประจำปีงบประมาณ 2562

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

+ แผนการจัดการความรู้

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน รอบ 3 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย รอบ 3 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน รอบ 9 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย รอบ 9 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย รอบ 12 เดือน


ประจำปีงบประมาณ 2563

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนที่ 1 กลุ่มด้านการเรียนการสอน

- แผนที่ 3 กลุ่มด้านวิจัย

+ สรุปองค์ความรู้

- สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สรุปองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ประจำปีงบประมาณ 2564

+ แผนการจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564

+ สรุปองค์ความรู้

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ ล่าแสงเหนือ

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ CIM Support

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ New normal learning