เอกสารงานประกันคุณภาพ


ประจำปีการศึกษา 2561

+ เอกสารงานประกันคุณภาพ

- คำสั่งนวัตกรรม

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ระบบ + ปฏิทินประกันคุณภาพ

- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบ 2561

- แผนพัฒนาคุณภาพ

- ระบบกลไล

- หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 2561

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2561

- ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา


+ ระดับหลักสูตร

1. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1

4. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 -6

5. ฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร

6. รายงานผลตรวจ ระดับหลักสูตร


+ ระดับคณะ

1. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3. รายงานผลตรวจประเมินประจำปีการศึกษา 2561-ระดับคณะ


ประจำปีการศึกษา 2562

- คู่มือการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562


ประจำปีการศึกษา 2564

                      คู่มือการประกันคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา SSRU 2563-2567