แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน


ประจำปีงบประมาณ 2560

            แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 3 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน


ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 3 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน


ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

- FM-WM-05 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.6.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แก้ไขใหม่ 12 06 62

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน วนก.


ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2564

- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2563)

- แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564