ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


1.งานแผนงานและงบประมาณ

+ แผนงานและงบประมาณ

+  สรุปรายงานเบิก-จ่าย งบประมาณปี 2563

+ สรุปรายงานการเบิกจ่ายปี 2564.

                + แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

+ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2563)

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.งานประกันคุณภาพ

+ ประกันคุณภาพ

+ คู่มือการประกันคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา SSRU 2563-2567

+ เล่มแผนยุทธศาสตร์-5-ปี-2560-2564-และแผนปฏิบัติการ

                   

3.งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)

+ ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)                

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

+ การจัดการความรู้ (KM)

+ เอกลักษณ์


4. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

+ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

+ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564

+  แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564