หลักสูตรการเรียนการสอน


ปริญญาตรี


1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาชาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

4. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

5. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

6. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

7. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกมส์

8. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


ปริญญาโท


1. สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

2. สาขานวัตกรรมการจัดการ


ปริญญาเอก


1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

3. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ