เอกสารโครงการแก้ปัญหาความยากจน 2562


รายชื่อเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มสำรวจครัวเรือนยากจนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น          Download
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลการสำรวจครัวเรือนที่รายได้น้อย 2561Download
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการความยากจน คณะ-วิทยาลัย
Download
4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ตัวชี้วัด 2.4.4
Download
5. แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2562
Download
6. Logo ราชภัฏพัฒน์ท้องถิ่น .jpg
Download
7. Logo ราชภัฏพัฒน์ท้องถิ่น .png
Download
8. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการDownload
9. ตารางสรุปการประเมินผลปฏิบัติราชการบริการวิชาการDownload