วีดีโอประทับใจ


วิดีโอ ความประทับใจในการออกค่ายพัฒนาชุมชน ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่ลงพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย


วิดีโอ ความประทับใจในการร่วมกิจกรรมศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กับชาวบ้านชุมชแม่ยางมิ้น จังหวัดเชียงราย


สัมภาษณ์ศิษย์เก่า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ