เว็บไซต์สาขา


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

4.  สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

5. สาขาวิชาการจัดการการค้า

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (สองภาษา)

    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

    - แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกม

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตระนอง