เว็บไซต์สาขา


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2. สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1. สาขานวัตกรรมการจัดการ

2.  สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

3.  สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ

4.  สาขาการจัดการการกีฬา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

5. สาขาวิชาการจัดการการค้า

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)

1. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

2. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

3. แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและเกม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการตลาด

หลักสูตร 2 ภาษาและ นานาชาติ

ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตระนอง