หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ &nb ...
2022-07-18 09:55:17
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปรศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2022-07-18 09:54:29
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 มิ.ย. 2565 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าสอนนักศึกษาปริญญาเอก หล ...
2022-07-18 09:53:38
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดี ...
2022-07-18 09:52:50
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธ ...
2022-07-18 09:51:58
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยา ...
2022-07-18 09:48:03
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาการจัดก ...
2022-07-18 09:44:45
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิ ...
2022-07-18 09:43:26
แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที ...
2022-07-18 09:41:22
ข่าวย้อนหลัง