บุคลากร



หัวหน้าสำนักงาน








นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป








นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ



พีชญาณัท ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์



นางสาวภานุชนาถ  เพิ่มพูล
จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี








นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ คณบดี)


นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่


นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์



ฝ่ายบริการการศึกษา








นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวลักขณา  โตม่วง
นักวิชาการศึกษา


เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ








นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)


นางสาวเกสอน ชื่นหญ้าปลอก
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)


นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา 
(ดูแลโครงการ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน)









นางสาวพัฒน์นรี บุญมั่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ดูแลโครงการ หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ)



นายวรเมธี บุญยุก
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ จัดการเรียนการศึกษาวิทยาเขตระนอง)


นางสาวสุจินตนา  บุญทวี
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลโครงการ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการการกีฬา )


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ











นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ








นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา


กัษมารา  ศรสวรรค์
นักวิชาการศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์)

นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายยานพาหนะ
แม่บ้าน อาคาร 37







นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ


นางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร37


นางปราณี ละเอียดอ่อน
แม่บ้าน อาคาร37


แม่บ้าน อาคาร28












นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28



นางทองสุข  รุณน้อย
แม่บ้าน อาคาร28