หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-02-18 13:17:34


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรม                และส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"

The workshop project, the course "Innovative Researcher Development and the Promotion of Professional Qualifications as Researchers Using the Professional Qualifications Standards Framework,"