ติดต่อเรา


  ฝ่าย  เบอร์โทรศัพท์

- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-160-1456

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-160-1182-83

- ฝ่ายพัสดุและการเงิน
02-160-1452

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-160-1452

- ฝ่ายวิชาการ
02-160-1183

- ผ่ายวิจัย
02-160-1183

- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
02-160-1183


แผนที่

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300